Article

Open oproep aan Orde van Architecten

BAVO


2009, administrator

Aan: Orde van Architecten – Nationale Raad

Betreft: Voorstel ter overweging opname ‘De Janssens Werken Vertrouwenscode’ als

sluitend addendum bij de Deontologische Code

Datum: Brussel, 15 mei 2008

Geachte Orde van Architecten,

Waarde confraters,

Geachte mevrouw, meneer,

In bijlage sturen wij U ‘De Janssens Werken Vertrouwenscode’ toe. Deze code werd opgesteld

als onderdeel van een sensibiliseringscampagne naar architecten omtrent de noodzaak voor het

professionaliseren van hun relatie tot politieke overheden. De Janssens Werken is een initiatief

ondernomen in nauwe samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut en deSingel. Het

architectuurtijdschrift A+ bood zich spontaan aan om de Vertrouwenscode te presenteren aan de

Belgische architectuurgemeenschap. De campagne kreeg tenslotte de enthousiaste steun van

Patrick Janssens, burgemeester van Antwerpen, alsook van de toparchitecten Willem Jan

Neutelings en Paul Vermeulen.

Wij vragen de Orde van Architecten om het opnemen van de Vertrouwenscode als een sluitend

addendum in de Deontologische Code in overweging te nemen. Wij zijn van mening dat de

Vertrouwenscode een onmisbaar supplement vormt op de Deontologische Code die tot op heden

onaangepast bleef in het licht van de recente opmars van de stadsmarketing en de gewijzigde rol

hierbinnen van de architectuurpraktijk. De Vertrouwenscode vult dit hiaat op door de

wederzijdse rechten en plichten tussen architect en stedelijke overheden te formaliseren. Als

zodanig vormt de Vertrouwenscode een handig hulpmiddel voor architecten die hun

fundamentele rol binnen de politieke stadsmarketing professioneel willen opnemen.

Als addendum bij de Deontologische Code kan de juiste interpretatie van de

Vertrouwenscode, alsook de controle op de naleving ervan, in de schoot gelegd worden van

de Orde van Architecten. Wij zijn ervan overtuigd dat de Orde als neutraal beroepsorgaan

uiterst geschikt is om het gebruik van de Vertrouwenscode te veralgemeniseren. Deze kleine

gunst die we vragen aan de Orde van Architecten zal ongetwijfeld bijdragen aan een grote

stap in de verdere professionalisering van het architectenberoep.

Namens alle architecten van België, en Antwerpen in het bijzonder,

Confraternele groet,

Gideon Boie en Matthias Pauwels

Categories: Architecture

Type: Article

Share: